• BannerRTAFA.png
  • BannerRTAFA2.png
  • BannerRTAFA3.png
  • BannerRTAFA5.jpg

        รร.เตรียมทหาร มีภารกิจในการให้ การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทหารเบื้องต้น ปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพร่างกาย อันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน 

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ทหารบก)
• โรงเรียนนายเรือ (ทหารเรือ)
• โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทหารอากาศ)
• โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำรวจ)  ต่อไป

   

 

รร.เตรียมทหาร (2 ปี)

 - ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่พัก 
 - ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ เริ่มต้น 2,000 บาท ตามชั้นปีและหน้าที่บังคับบัญชา 

รร.นายร้อย จปร. / รร.นายเรือ / รร.นายเรืออากาศ / รร.นายร้อยตำรวจ

 - ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่พัก ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ จำนวน 3,070 - 5,340 บาท ตามชั้นปีและหน้าที่บังคับบัญชา 
 - นักเรียนชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการศึกษาดีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทหารหรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีละ 9 - 10 ทุน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ เหนือ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และราชอาณาจักรสเปน 
 - ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดให้ นักเรียนทุกคนได้ฝึก เดินอากาศและดูงาน ณ ต่างประเทศ รวมทั้งฝึกบินกับเครื่องบินฝึกของกองทัพอากาศ 
 - มีโครงการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างโรงเรียนทหารต่างประเทศ 

   

 

สำเร็จการศึกษา

 - ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 - ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี รับเงินเดือน

   

 - ผู้ที่จบหลักสูตรด้านการบินจากโรงเรียนการบิน จะได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย เดือนละ 13,200 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ 15,000 บาท เพิ่มจากเงินเดือนประจำ
 - ผู้ที่มีการศึกษาดี มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกทุนกองทัพ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก ณ ต่างประเทศ

 

 

 - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 - เป็นชายโสด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่ทางราชการกำหนด
 - มีความประพฤติเรียบร้อย

 

ภาควิชาการ (คะแนนรวม 700 คะแนน)

วิชา ทบ. ทร. ทอ. ตร.
          คณิตศาสตร์              220                220*                  220*                  200         
     วิทยาศาสตร์   220 220 220 200
อังกฤษ 150* 160** 160** 150
ไทย+สังคม 110 100 100 150
เกณฑ์ผ่าน *30% *40%
**40%
*40%
**40%
 

 

การสอบรอบสอง

ทบ.         ทร.          ทอ.    ตร.  

พละศึกษา 1,000 คะแนน
 - คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50%
 - ว่ายน้ำไม่ผ่านถือว่าตก

พลศึกษา 100 คะแนน
 - ว่ายน้ำไม่ผ่านถือว่าตก
พลศึกษา 100 คะแนน   พลศึกษา 50 คะแนน
- ว่ายน่ำ/วิ่ง 1 กม. ไม่ผ่านถือว่าตก
- คะแนนต่ำกว่า 20 ถือว่าตก
การสอบสัมภาษณ์ท่วงที
วาจา และความเหมาะสม (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
การสอบสัมภาษณ์ท่วงที
วาจา และความเหมาะสม (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
การสอบสัมภาษณ์ท่วงที
วาจา และความเหมาะสม (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
การสอบสัมภาษณ์ท่วงที
วาจา และความเหมาะสม (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
ตรวจร่างกาย (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตรวจร่างกาย (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตรวจร่างกาย (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตรวจร่างกาย (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
    การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย
100 คะแนน
 
รวมรอบแรก 700+รอบสอง 1,000 รวม รอบแรก 700+รอบสอง 100 รวม รอบแรก 700+รอบสอง 300 รวมรอบแรก 700 คะแนน+ผ่านรอบสอง

 

 การสอบพละศึกษาและเกณฑ์การให้คะแนน

1) ดึงข้อราวเดี่ยว 20 ครั้งจะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำได้ 7 ครั้งจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

2) ลุกนั่ง 30 วินาที ถ้าทำได้ 25 ครั้งจะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำได้ 19 ครั้ง จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

3) ยึดพื้นหรือดันข้อ ถ้าทำได้ 54 ครั้งจะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำได้ 27 ครั้งจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

4) วิ่งระยะสั้น (50 เมตร) ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน 5.5 วินาทีจะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำเวลาได้ 7 วินาทีจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

5) วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร) ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน 3.18   วินาที  จะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำเวลาได้ 4.32 วินาทีจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
ผู้ที่สอบวิ่งระยะไกลทำเวลาเกินกว่า 5 นาที 22 วินาที หรือวิ่งไม่ถึง ถือว่าสอบพลศึกษาตก

 

6) ยืนกระโดดไกล ถ้ากระโดดได้ไกล  2.5 เมตร จะได้คะแนนเต็ม ถ้ากระโดยได้ไกล  2.25 เมตร จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

7) ว่ายน้ำ 50 เมตร ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน 40 วินาที  จะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำเวลาได้ 54 วินาทีจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

8) วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ) ถ้าทำเวลาได้ภายใน 9.5 วินาที จะได้คะแนนเต็ม ถ้าทำเวลาได้ภายใน 11 วินาที จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

9) นั่งงอตัว เหยียดแขนไปข้างหน้าทาบกับกล่องวัด ค้างที่ระยะที่วัดได้ 3 วินาที นับคะแนนตามระยะที่วัดได้ 

 

 

ระเบียบการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ปี 60)

   ระเบียบการในส่วนของกองทัพบก (ทบ.)

   ระเบียบการในส่วนของกองทัพเรื่อ (ทร.)

  ระเบียบการในส่วนของกองทัพอากาศ (ทอ.)

   ระเบียบการในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates